سلام اطلاعاتی راجع به محدوده توان لیزر قابل استفاده و میدان دید ماژول میخام