ما زمانی که از یک کلید فشاری استفاده می کنیم با فشار و نگه داشتن ان جریان وصل و با رهاسازی آن جریان قطع می شود
حال سوال من اینه که چگونه می توان کاری کرد که زمانی که کلید را فشار می دهیم بعد از یک ثانیه جریان قطع شه حتی اگر دستمون رو کلید هست
به طور ساده تر بگم کلید یا ماژولی هست که برای یک ثانیه جریان بده