لطفا از دوستانی که میتونن کمک کنن ممنوع میشم میخام منبع نور توسط رله ای اردوینیو ۲۵۶۰ رمپس ۱.۴ روشن وخاموش کنم برنامه مخصوصشم ریختم روی برد فقط نحوه سیم کشیو میخاستم