سلام میخاسم بدانم چطوری با چه دستگاه یا ماژولی رنگ خوردگیه ماشین میشود معلوم کرد راهنمایی فرمایید