سلام نماز و روزه همگی قبول
من میخوام با سنسور DS18B20 و اردوینو ، در یک سون سگمنت 3 تایی، دما رو نشون بدم
سون سگمنت من 3 تایی 11 پینه، با پین مشترک آند هست.

فعلا نتونستم راه اندازی کنم لطفا کمک کنین تو اتصالات و کد نویسی

#include <SevSeg.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS 12

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire);
SevSeg sevseg;
long currtemp = 0;
int settemp = 0;

void setup() {
sensors.begin();
byte numDigits = 3;
byte digitPins[] = {13, 10, 11};
byte segmentPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 8, 9};
sevseg.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins); sevseg.setBrightness(50);
}

void loop() {

sensors.requestTemperatures();
currtemp = (sensors.getTempCByIndex(0)*100);
sevseg.refreshDisplay();
sevseg.setNumber(currtemp, 2);

}

با تشکر