سلام
من میخوام یک متنی بالای صفحه ی oled که طولانی هست از راست به چپ حرکت کنه. همزمان که دما رو نشون میده، این کد رو نوشتم و بجای xxx متن مورد نظرم هست. ولی مشکلی که داره اینه که متن با سرعت خیلی کمی حرکت میکنه. لطفا راهنمایی کنین


#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "U8glib.h"
int relay1 = 3;
int relay2 = 4;
int x=0;

U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(9, 10, 13, 12, 11); // SW SPI Com: SCK = 9, SDA = 10, CS = 13,DC = 12, RST = 11

#define ONE_WIRE_BUS 2

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

void setup(void)
{
sensors.begin();
}

void draw(void)
{
u8g.firstPage();
do {
** *u8g.setColorIndex (1);
****u8g.drawRBox (5, 1, 118, 16, 5);

u8g.setColorIndex (1);
u8g.setFont(u8g_font_fur30);
u8g.setPrintPos(29, 58);
u8g.print(sensors.getTempCByIndex(0), 0);
u8g.println(" C");

u8g.setColorIndex (0);
u8g.setFont(u8g_font_7x14B);
u8g.drawStr(x, 14, "xxxxx - xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx - ");

u8g.setColorIndex (1);
u8g.drawCircle (80, 28, 2);

} while( u8g.nextPage() );

sensors.requestTemperatures();
x--;
delayMicroseconds(10);
}

void loop(void)
{

u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );

}