سلام و درود
من یه چند وقتی هستش که به یه مشکل در پروژم برخورد کردم که قبلا اینطوری نبوده من یه برد uno و یه sim900a mini v 3.9.2 رو از افتاب رایانه خریده ام با دستوراتی که در زیر اورده شده هیچ موردی با ارسال و دریافت پیامک با هر سیم کارتی رو نداشتم ولی جدیدا هر اس ام اسی که به برد میفرستم توی serial Monitor به صورت مربع نشونش میده و و ارسال اس ام اس به مشکل برخورده دوستانی چه پیشنهادی میتونین به من بدین ( راستیتش به همه چی شک کردم به خاطره همین با دو عدد sim900a mini v3.9.2 و uno تست کردم بازم همین جواب رو گرفتم ) ممنون میشم راهنمایی کنید .

کد:
/*THIS TUTORIAL USED GSM SIM900A MINI V3.9.2
 
 Connect 5VT to D9 and 5VR to D10
 Feed GSM SIM900A with Arduino's 5V

 Code by IDAYU SABRI - MYBOTIC
*/

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(9, 10);
char msg;
char call;

void setup()
{
 mySerial.begin(9600);  // Setting the baud rate of GSM Module 
 Serial.begin(9600);  // Setting the baud rate of Serial Monitor (Arduino)
 Serial.println("GSM SIM900A BEGIN");
 Serial.println("Enter character for control option:");
 Serial.println("h : to disconnect a call");
 Serial.println("i : to receive a call");
 Serial.println("s : to send message");
 Serial.println("c : to make a call"); 
 Serial.println("e : to redial");
 Serial.println();
 delay(100);
}

void loop()
{ 
 if (Serial.available()>0)
  switch(Serial.read())
 {
  case 's':
   SendMessage();
   break;
  case 'c':
   MakeCall();
   break;
  case 'h':
   HangupCall();
   break;
  case 'e':
   RedialCall();
   break;
  case 'i':
   ReceiveCall();
   break;
 }
 if (mySerial.available()>0)
 Serial.write(mySerial.read());
}

void SendMessage()
{
 mySerial.println("AT+CMGF=1");  //Sets the GSM Module in Text Mode
 delay(1000); // Delay of 1000 milli seconds or 1 second
 mySerial.println("AT+CMGS=\"+60XXXXXXXXX\"\r"); // Replace x with mobile number
 delay(1000);
 mySerial.println("sim900a sms");// The SMS text you want to send
 delay(100);
  mySerial.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
 delay(1000);
}

void ReceiveMessage()
{
 mySerial.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to recieve a live SMS
 delay(1000);
 if (mySerial.available()>0)
 {
  msg=mySerial.read();
  Serial.print(msg);
 }
}

void MakeCall()
{
 mySerial.println("ATD+60XXXXXXXXX;"); // ATDxxxxxxxxxx; -- watch out here for semicolon at the end!!
 Serial.println("Calling "); // print response over serial port
 delay(1000);
}


void HangupCall()
{
 mySerial.println("ATH");
 Serial.println("Hangup Call");
 delay(1000);
}

void ReceiveCall()
{
 mySerial.println("ATA");
 delay(1000);
 {
  call=mySerial.read();
  Serial.print(call);
 }
}

void RedialCall()
{
 mySerial.println("ATDL");
 Serial.println("Redialing");
 delay(1000);
}