سلام
کسی تا به حال دستگاه RFID access contro که در لینک (کنترلر RFID محصول RFID access control ) COUNS )) است را کسی نصب کرده. و ممکنه بجای قفل الکتریکی از دستگاه درب بازکن آیفون خونه استفاده کرد.؟