سلام

طبق عکس زیر این برد دارای 17 پایه gpio است.
nodemcu-wifi-esp8266.jpg
با انجام تست با مثال Blink موجود در Arduino IDE نتایج زیر بدست آمده است که در آن مشخص شده است کدام پایه ها تست موفق داشته اند
Pin Number = 0 --> D3 --> Test OK
Pin Number = 1 --> TX --> Test OK
Pin Number = 2 --> D4 --> Test OK
Pin Number = 3 --> RX --> Test OK
Pin Number = 4 --> D2 --> Test OK
Pin Number = 5 --> D1 --> Test OK

Pin Number = 6 --> CLK --> Test Fail
Pin Number = 7 --> SD0 --> Test Fail
Pin Number = 8 --> SD1 --> Test Fail
Pin Number = 9 --> SD2 --> Test Fail

Pin Number = 10 --> SD3 --> Test OK
Pin Number = 11 --> CMD --> Test Fail
Pin Number = 12 --> D6 --> Test OK
Pin Number = 13 --> D7 --> Test OK
Pin Number = 14 --> D5 --> Test OK
Pin Number = 15 --> D8 --> Test OK
Pin Number = 16 --> D0 --> Test OK

با توجه به اینکه پایه های 6 تا 9 و 11 پایه های GPIO هستند. چگونه می توان از آنها استفاده کرد.