نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: کنترل pid دمای هیتر 220ولت با سنسور ds18b20

 1. #1
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  May 2016
  نوشته ها
  22

  کنترل pid دمای هیتر 220ولت با سنسور ds18b20

  سلام
  من میخوام دمای یک هیتر 220 ولت رو به صورت pid و با سنسور ds18b20 کنترل کنم.
  توی این سایت ( https://electronoobs.com/eng_arduino_tut39.php ) ی پروژه بود ک اومده قسمت 220 رو با ی ترایاک و ی اپتو کوپلر 3020 کنترل میکنه و نقطه 0 برق 220 رو هم با ی پل دیود و ی اپتو 817 به میکرو میده.فقط قسمت خوندن دما اومده از ترموکوپل استفاده کرده ک من تو برنامه به جای ترموکوپل اومدم سنسور رو قرار دادم.مدار برابر شماتیک https://electronoobs.com/images/Ardu...tic_AC_PID.png بسته شده فقط ترموکوپل حذف و سنسور ds 18b20 قرار داده شده.بعد تصحیح کد پروژه من مدار رو بستم برای تست به ترموکوپل 3021 ولتاژ دادم و هیتر گرم شد و مطمعن شدم قسمت 220 و ترایات کاملا درسته، خروجی اپتو 817 رو هم چک کردم داره درست کار میکنه ولی پایه 3 ک حاصل برآیند همه محاسبات و اعمال فرمان به اپتو هست بدون توجه به دمای هیتر و دمای ست پوینت یک سره 100میکروثانیه روشنو خاموش میشه و هیتر اصلا گرم نمیشه.من کدها رو قرار میدم اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید
  کد اصلی:
  کد:
  /*  Max6675 Module ==>  Arduino
   *  CS       ==>   D10
   *  SO       ==>   D9
   *  SCK       ==>   D13
   *  Vcc       ==>   Vcc (5v)
   *  Gnd       ==>   Gnd   */
  
  //LCD config
  #include "max6675.h"
  #include <Wire.h> 
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //sometimes the adress is not 0x27. Change to 0x3f if it dosn't work.
  
  /*  i2c LCD Module ==>  Arduino
   *  SCL       ==>   A5
   *  SDA       ==>   A4
   *  Vcc       ==>   Vcc (5v)
   *  Gnd       ==>   Gnd   */
  
  //Inputs and outputs
  int firing_pin = 3;
  int increase_pin = 11;
  int decrease_pin = 12;
  int zero_cross = 8;
  int thermoDO = 9;
  int thermoCS = 10;
  int thermoCLK = 13;
  
  //Start a MAX6675 communication with the selected pins
  MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
  
  
  //Variables
  int last_CH1_state = 0;
  bool zero_cross_detected = false;
  int firing_delay = 7400;
  
  //////////////////////////////////////////////////////
  int maximum_firing_delay = 7400;
  /*Later in the code you will se that the maximum delay after the zero detection
   * is 7400. Why? Well, we know that the 220V AC voltage has a frequency of around 50-60HZ so
   * the period is between 20ms and 16ms, depending on the country. We control the firing
   * delay each half period so each 10ms or 8 ms. To amke sure we wont pass thsoe 10ms, I've made tests
   * and the 7400us or 7.4ms was a good value. Measure your frequency and chande that value later */
  //////////////////////////////////////////////////////
  
  unsigned long previousMillis = 0; 
  unsigned long currentMillis = 0;
  int temp_read_Delay = 500;
  int real_temperature = 0;
  int setpoint = 100;
  bool pressed_1 = false;
  bool pressed_2 = false;
  
  //PID variables
  float PID_error = 0;
  float previous_error = 0;
  float elapsedTime, Time, timePrev;
  int PID_value = 0;
  //PID constants
  int kp = 203;  int ki= 7.2;  int kd = 1.04;
  int PID_p = 0;  int PID_i = 0;  int PID_d = 0;
  
  
  
  
  
  
  void setup() {
   //Define the pins
   pinMode (firing_pin,OUTPUT); 
   pinMode (zero_cross,INPUT); 
   pinMode (increase_pin,INPUT); 
   pinMode (decrease_pin,INPUT);  
   PCICR |= (1 << PCIE0);  //enable PCMSK0 scan                         
   PCMSK0 |= (1 << PCINT0); //Set pin D8 (zero cross input) trigger an interrupt on state change.
   PCMSK0 |= (1 << PCINT3); //Set pin D11 (increase button) trigger an interrupt on state change.
   PCMSK0 |= (1 << PCINT4); //Set pin D12 (decrease button) trigger an interrupt on state change.  
   lcd.init();    //Start the LC communication
   lcd.backlight(); //Turn on backlight for LCD
  }
  
  
  void loop() {  
   currentMillis = millis();      //Save the value of time before the loop
    /* We create this if so we will read the temperature and change values each "temp_read_Delay"
    * value. Change that value above iv you want. The MAX6675 read is slow. Tha will affect the
    * PID control. I've tried reading the temp each 100ms but it didn't work. With 500ms worked ok.*/
   if(currentMillis - previousMillis >= temp_read_Delay){
    previousMillis += temp_read_Delay;       //Increase the previous time for next loop
    real_temperature = thermocouple.readCelsius(); //get the real temperature in Celsius degrees
  
    PID_error = setpoint - real_temperature;    //Calculate the pid ERROR
    
    if(PID_error > 30)               //integral constant will only affect errors below 30ºC       
    {PID_i = 0;}
    
    PID_p = kp * PID_error;             //Calculate the P value
    PID_i = PID_i + (ki * PID_error);        //Calculate the I value
    timePrev = Time;          // the previous time is stored before the actual time read
    Time = millis();          // actual time read
    elapsedTime = (Time - timePrev) / 1000;  
    PID_d = kd*((PID_error - previous_error)/elapsedTime); //Calculate the D value
    PID_value = PID_p + PID_i + PID_d;           //Calculate total PID value
  
    //We define firing delay range between 0 and 7400. Read above why 7400!!!!!!!
    if(PID_value < 0)
    {   PID_value = 0;    }
    if(PID_value > 7400)
    {   PID_value = 7400;  }
    //Printe the values on the LCD
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Set: ");
    lcd.setCursor(5,0);
    lcd.print(setpoint);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Real temp: ");
    lcd.setCursor(11,1);
    lcd.print(real_temperature);
    previous_error = PID_error; //Remember to store the previous error.
   }
  
   //If the zero cross interruption was detected we create the 100us firing pulse 
   if (zero_cross_detected)   
    {
     delayMicroseconds(maximum_firing_delay - PID_value); //This delay controls the power
     digitalWrite(firing_pin,HIGH);
     delayMicroseconds(100);
     digitalWrite(firing_pin,LOW);
     zero_cross_detected = false;
    } 
  }
  //End of void loop
  // |
  // |
  // |
  // v
  //See the interruption vector
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  //This is the interruption routine (pind D8(zero cross), D11(increase) and D12(decrease))
  //----------------------------------------------
  
  ISR(PCINT0_vect){
   ///////////////////////////////////////Input from optocoupler
   if(PINB & B00000001){      //We make an AND with the state register, We verify if pin D8 is HIGH???
    if(last_CH1_state == 0){    //If the last state was 0, then we have a state change...
     zero_cross_detected = true; //We have detected a state change! We need both falling and rising edges
    }
   }
   else if(last_CH1_state == 1){  //If pin 8 is LOW and the last state was HIGH then we have a state change   
    zero_cross_detected = true;  //We haev detected a state change! We need both falling and rising edges.
    last_CH1_state = 0;      //Store the current state into the last state for the next loop
    }
  
    if(PINB & B00100000){     //We make an AND with the state register, We verify if pin D11 is HIGH???
     if (!pressed_1)
     {
      setpoint = setpoint + 5;  //Increase the temperature by 5. Change this with your value if you want.
      delay(20);
      pressed_1 = true;
     }
    }
    else if (pressed_1)
    {
     pressed_1 = false;
    }
  
    if(PINB & B00010000){     //We make an AND with the state register, We verify if pin D12 is HIGH???
     if (!pressed_2)
     {
      setpoint = setpoint - 5;  //Decrease the temperature by 5. Change this with your value if you want.
      delay(20);
      pressed_2 = true;
     }
    }
    else if (pressed_2)
    {
     pressed_2 = false;
    }
  }
  //End of interruption vector for pins on port B: D8-D13

 2. #2
  Junior Member
  تاریخ عضویت
  May 2016
  نوشته ها
  22
  کدی ک من تغییرات دادم:
  کد:
  #include <OneWire.h>
  #include <DallasTemperature.h>
  #define ONE_WIRE_BUS 2
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  
  //Inputs and outputs
  int firing_pin = 3;
  int increase_pin = 11;
  int decrease_pin = 12;
  int zero_cross = 8;
  
  //Variables
  int last_CH1_state = 0;
  bool zero_cross_detected = false;
  int firing_delay = 7400;
  
  //////////////////////////////////////////////////////
  int maximum_firing_delay = 7400;
  /*Later in the code you will se that the maximum delay after the zero detection
   * is 7400. Why? Well, we know that the 220V AC voltage has a frequency of around 50-60HZ so
   * the period is between 20ms and 16ms, depending on the country. We control the firing
   * delay each half period so each 10ms or 8 ms. To amke sure we wont pass thsoe 10ms, I've made tests
   * and the 7400us or 7.4ms was a good value. Measure your frequency and chande that value later */
  //////////////////////////////////////////////////////
  
  unsigned long previousMillis = 0; 
  unsigned long currentMillis = 0;
  int temp_read_Delay = 500;
  int real_temperature = 0;
  int setpoint = 60;
  bool pressed_1 = false;
  bool pressed_2 = false;
  
  //PID variables
  float PID_error = 0;
  float previous_error = 0;
  float elapsedTime, Time, timePrev;
  int PID_value = 0;
  //PID constants
  int kp = 203;  int ki= 7.2;  int kd = 1.04;
  int PID_p = 0;  int PID_i = 0;  int PID_d = 0;
  
  
  
  
  
  
  void setup() {
   //Define the pins
   pinMode (firing_pin,OUTPUT); 
   pinMode (zero_cross,INPUT); 
   pinMode (increase_pin,INPUT); 
   pinMode (decrease_pin,INPUT); 
   Serial.begin (9600);
   sensors.begin(); 
   PCICR |= (1 << PCIE0);  //enable PCMSK0 scan                         
   PCMSK0 |= (1 << PCINT0); //Set pin D8 (zero cross input) trigger an interrupt on state change.
   PCMSK0 |= (1 << PCINT3); //Set pin D11 (increase button) trigger an interrupt on state change.
   PCMSK0 |= (1 << PCINT4); //Set pin D12 (decrease button) trigger an interrupt on state change. 
  }
  
  
  void loop() { 
    
   currentMillis = millis();      //Save the value of time before the loop
    /* We create this if so we will read the temperature and change values each "temp_read_Delay"
    * value. Change that value above iv you want. The MAX6675 read is slow. Tha will affect the
    * PID control. I've tried reading the temp each 100ms but it didn't work. With 500ms worked ok.*/
   if(currentMillis - previousMillis >= temp_read_Delay){
    previousMillis += temp_read_Delay;       //Increase the previous time for next loop
    sensors.requestTemperatures(); 
    real_temperature = sensors.getTempCByIndex(0); //get the real temperature in Celsius degrees
    Serial.println(real_temperature);
    Serial.println(PID_error);
    Serial.println(setpoint);
    Serial.println(maximum_firing_delay);
    PID_error = setpoint - real_temperature;    //Calculate the pid ERROR
    
    if(PID_error > 30)               //integral constant will only affect errors below 30ºC       
    {PID_i = 0;}
    
    PID_p = kp * PID_error;             //Calculate the P value
    PID_i = PID_i + (ki * PID_error);        //Calculate the I value
    timePrev = Time;          // the previous time is stored before the actual time read
    Time = millis();          // actual time read
    elapsedTime = (Time - timePrev) / 1000;  
    PID_d = kd*((PID_error - previous_error)/elapsedTime); //Calculate the D value
    PID_value = PID_p + PID_i + PID_d;           //Calculate total PID value
  
    //We define firing delay range between 0 and 7400. Read above why 7400!!!!!!!
    if(PID_value < 0)
    {   PID_value = 0;    }
    if(PID_value > 7400)
    {   PID_value = 7400;  }
  
    previous_error = PID_error; //Remember to store the previous error.
   }
  
   //If the zero cross interruption was detected we create the 100us firing pulse 
   if (zero_cross_detected)   
    {
     delayMicroseconds(maximum_firing_delay - PID_value); //This delay controls the power
     digitalWrite(firing_pin,HIGH);
     delayMicroseconds(100);
     digitalWrite(firing_pin,LOW);
     zero_cross_detected = false;
    } 
  }
  //End of void loop
  // |
  // |
  // |
  // v
  //See the interruption vector
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  //This is the interruption routine (pind D8(zero cross), D11(increase) and D12(decrease))
  //----------------------------------------------
  
  ISR(PCINT0_vect){
   ///////////////////////////////////////Input from optocoupler
   if(PINB & B00000001){      //We make an AND with the state register, We verify if pin D8 is HIGH???
    if(last_CH1_state == 0){    //If the last state was 0, then we have a state change...
     zero_cross_detected = true; //We have detected a state change! We need both falling and rising edges
    }
   }
   else if(last_CH1_state == 1){  //If pin 8 is LOW and the last state was HIGH then we have a state change   
    zero_cross_detected = true;  //We haev detected a state change! We need both falling and rising edges.
    last_CH1_state = 0;      //Store the current state into the last state for the next loop
    }
  
    if(PINB & B00100000){     //We make an AND with the state register, We verify if pin D11 is HIGH???
     if (!pressed_1)
     {
      setpoint = setpoint + 5;  //Increase the temperature by 5. Change this with your value if you want.
      delay(20);
      pressed_1 = true;
     }
    }
    else if (pressed_1)
    {
     pressed_1 = false;
    }
  
    if(PINB & B00010000){     //We make an AND with the state register, We verify if pin D12 is HIGH???
     if (!pressed_2)
     {
      setpoint = setpoint - 5;  //Decrease the temperature by 5. Change this with your value if you want.
      delay(20);
      pressed_2 = true;
     }
    }
    else if (pressed_2)
    {
     pressed_2 = false;
    }
  }
  //End of interruption vector for pins on port B: D8-D13

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

SEO by vBSEO