سلام دوستان
من میخوام با سنسور DS18B20 دما رو روی ماژول8x8 LEDmatrix به صورت ثابت نشون بدم، نمونه کدهای زیادی تو اینترنت هست ولی همشون بصورت متن متحرک هستن که از چپ به راست حرکت میکنه
نمایش فقط دما بصورت متحرک جالب درنمیاد!
خواستم کد زیرو تغییر بدم تا متن متحرک نشه ولی موقف نشدم، دما رو ثابت نشون میده ولی هرثانیه چشمک میزنه همه ال ای دی ها چون تو کد دستور حرکت متن هست، خواستم حذفش کنم کلا کار نکرد.
کد:
#include <MaxMatrix.h> //include matrix library
#include <avr/pgmspace.h>
#include <stdlib.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 2

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature. 
DallasTemperature sensors(&oneWire);


PROGMEM const unsigned char CH[] = {
3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /

4, 8, B00000000,
   B00011111,
   B00010001,
   B00011111,
   B00000000, // 0

3, 8, B00000000,
   B00000010,
   B00011111,
   B00000000,
   B00000000, // 1

4, 8, B00000000,
   B00011101,
   B00010101,
   B00010111,
   B00000000,// 2 

4, 8, B00000000,
   B00010101,
   B00010101,
   B00011111,
   B00000000, // 3

4, 8, B00000000,
   B00000111,
   B00000100,
   B00011111,
   B00000000, // 4
   
4, 8, B00000000,
   B00010111,
   B00010101,
   B00011101,
   B00000000, // 5

4, 8, B00000000,
   B00011111,
   B00010101,
   B00011101,
   B00000000,// 6

4, 8, B00000000,
   B00000001,
   B00000001,
   B00011111,
   B00000000, // 7

4, 8, B00000000,
   B00011111,
   B00010101,
   B00011111,
   B00000000, // 8

4, 8, B00000000,
   B00010111,
   B00010101,
   B00011111,
   B00000000, // 9

2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;

3, 8, B00001100,
   B00110000,
   B01100000,
   B00110000,
   B00011000, // <
   
3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =

3, 8, B00011000,
   B00001100,
   B00000110,
   B00001100,
   B00011000, // >
   
4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
};

int data = 12;  // DIN pin of MAX7219 module
int load = 10;  // CS pin of MAX7219 module
int clock = 11; // CLK pin of MAX7219 module
int maxInUse = 1;  //change this variable to set how many MAX7219's you'll use
MaxMatrix m(data, load, clock, maxInUse); // define module
byte buffer[10];

void setup(){
 m.init(); // module initialize
 m.setIntensity(5); // dot matix intensity 0-15
 sensors.begin();
}

void loop(){
 
 sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
 int t = sensors.getTempCByIndex(0);
 char temp[4];
 itoa(t,temp,10); //convert int to char!!!!
  printStringWithShift(temp,0);
  m.shiftLeft(false, false);
 }


void printCharWithShift(char c, int shift_speed){
 if (c < 32) return;
 c -= 32;
 memcpy_P(buffer, CH + 7*c, 7);
 m.writeSprite(32, 0, buffer);
 
 for (int i=0; i<buffer[0]+1; i++) 
 {
  m.shiftLeft(false, false);
 }
}

void printStringWithShift(char* s, int shift_speed){
 while (*s != 0){
  printCharWithShift(*s,shift_speed);
  s++;
 }
}
همچنین فونت اعداد رو تغییر دادم تا بشه 2 عدد رو روی یک ماژول LEDmatrix نمایش داد.
ممنون میشم راهنمایی کنین.